Wzór odstąpienia od umowy w ustawowym terminie.

 

 

 

 

 

__________________________________

Miejscowość, data

_________________________

Imię i nazwisko

 

_________________________

Adres zamieszkania

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

                                                                                                                                                                                  Ul. Michałowicza 46/2

                                                                                                                                                                                      43-300 Bielsko Biała

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa z zachowaniem ustawowego terminu czternastu dni od zawarcia umowy.

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)

na konto nr ................................................................................................................................

 

 

 

podpis

 

 

 

 

 

[1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

KRS 0000658262

NIP 5472171415

 

ul. Chochołowska 28

43-300 Bielsko Biała

biuro@blekitnaatmosfera.pl

 

 

Infolinia:  +48 333 003 353

 

 

 

 

© 2017 Copyright Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera