Advice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra, sem a varius malesuada, orci nunc facilisis nisi, ac imperdiet nunc velit fringilla lorem. Donec ornare odio non nisi pulvinar tempus. Quisque venenatis dapibus facilisis. Curabitur eu elit risus. Morbi convallis, ex non gravida consectetur, mi risus tincidunt felis, id rutrum leo mi ac purus. Nulla faucibus, erat in luctus pulvinar, nulla leo luctus arcu, id pellentesque lectus purus a odio. Mauris non blandit nibh. Sed a ornare nunc. Nam fermentum eros sed magna venenatis, non hendrerit magna ornare. Morbi vitae pharetra ante. Nullam molestie eros ut tristique convallis. Proin nisi tortor, blandit quis euismod et, pharetra vel est. Donec pulvinar lacus mauris. Proin sed maximus enim, consectetur euismod nisi.

 

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

 

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Statut

 

 

 

Preambuła

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera” jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem niezarobkowym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

    

 

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się skrótem nazwy w brzmieniu: „SBA”
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
  Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 5. Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem.
 6. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają za jego zobowiązania swoim własnym majątkiem.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, przy czym dla realizacji celów statutowych i prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 9. Stowarzyszenie może zlecać wykonanie zadań na rzecz Stowarzyszenia innym podmiotom zewnętrznym.

§2

Teren działania

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski, a siedzibą Bielsko Biała.
 2. Na terenie swojej działalności Stowarzyszenie może tworzyć oddziały.

§3

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Organizowanie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój świadomości społecznej w zakresie OZE i ekologii, współpraca wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo jednostki samorządu terytorialnego, w działaniach związanych z odnawialnymi źródłami energii;
 2. Celem działalności Stowarzyszenia jest również promowanie wśród lokalnej społeczności, wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, edukacja i kształcenie społeczności lokalnych w dziedzinie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych, oraz w przedsiębiorstwach.
 3. Stowarzyszenie jest inicjatorem rozwiązań zmierzających do optymalnego wykorzystywania źródeł energii, w tym źródeł energii odnawialnej, w raz z dopasowaniem, wdrożeniem optymalnych rozwiązań i doprowadzeniem do realizacji inwestycji.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. Zm.).
 5. Propagowanie inicjatyw gospodarczych w postaci pomocy w zorganizowaniu Spółdzielni, Klastrów Energetycznych, oraz innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, ograniczających niską emisję.
 6. Tworzenie programów mających na celu pomoc w zaplanowaniu, lub montażu instalacji opartych na OZE z możliwością pozyskania dostępnych subwencji, dotacji, z możliwością przekazania ich po okresie minimalnym na własność członkom biorącym udział w programie na preferencyjnych warunkach.
 7. Wybudowanie sieci instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, opartych na sprawdzonej technologii wykorzystania energii słońca, (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła),
 1. Budowa instalacji OZE ma na celu zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do własnej ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej, produkującej energię na potrzeby własne stowarzyszenia lub swoich członków, włączonych do sieci publicznej, opierając się na przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 478).
 2. Budowa sieci OZE ma również przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy na terenie gmin i powiatów oraz przeciwdziałać wykluczeniu energetycznemu mieszkańców.
 1. Szeroko zakrojona promocja źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, oraz energię pozyskiwaną z biomasy i biogazu.
 2. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
 3. Wspieranie kogeneracji w energetyce niosącej korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
 4. Organizowanie konferencji i sesji naukowych propagujących cele Stowarzyszenia.
 5. Monitorowanie wybranych proekologicznych projektów energetycznych i ich propagowanie w mediach.

§4

Realizacja

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. Prowadzenie działalności, edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
  2. Organizowanie programów skutkujących zamontowaniem instalacji opartych na OZE z możliwością pozyskania dostępnych subwencji, dotacji, oraz inne działania upowszechniające postawy proekologiczne wśród społeczeństwa;
  3. Prowadzenie doradztwa gospodarczego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, Spółdzielni oraz Klastrów energetycznych;
  4. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych;
  5. Prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
  6. Finansowanie i inicjowanie programów edukacyjnych;
  7. Inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska;
  8. Udzielanie wsparcia mieszkańcom w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;
  9. Pozyskiwanie źródeł finansowania, w tym z programów pomocowych, w celu wsparcia i realizacji celów statutowych;
  10. Integrowanie środowisk zainteresowanych promowaniem i popularyzowaniem odnawialnych źródeł energii;
  11. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;
  12. Wydawniczą;
  13. Promocję i wspieranie organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających rozwój energii odnawialnej w jej powszechnym zastosowaniu;
  14. Współpracę z innymi organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju;
  15. Działalność informacyjną, promocyjną, i edukacyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii na portalu internetowym Stowarzyszenia;
  16. Może również prowadzić działalność gospodarczą;

§5

Stowarzyszenie posiada członków:
 

 1. Założycieli,
 2. Zwyczajnych,
 3. Wspierających,
 4. Honorowych.

§6

Członkowie założyciele

 1. Członkami założycielami są osoby, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęcia niniejszego statutu.
 2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
   

§7

Członkowie zwyczajni

 1. Członków zwyczajnych stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkiem
  zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, lub prawna, która:
 1. Jest obywatelem polski i nie jest pozbawiona praw publicznych;
 2. Złoży deklarację członkowską na piśmie;
 3. Przedstawi pozytywną opinię przynajmniej jednego z członków Stowarzyszenia;
 1. Członkiem zwyczajnym mogą zostać również osoby należące do innych organizacji, które przystępują do stowarzyszenia w raz z swoimi członkami, na podstawie zbiorowej deklaracji złożonej w celu przystąpienia do Stowarzyszenia i opłaceniu składek członkowskich.
 2. Członek zwyczajny korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§8

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. Zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia;
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Regularnego opłacania składek;

§9

Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu członka zwyczajnego ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. Śmierci lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
  3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za działania członka sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością Stowarzyszenia;
 2. Ustanie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu, od której członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

§10

Członek wspierający

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§11

Prawa członka wspierającego

 1. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia w tym do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający może zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela lub pełnomocnika.

§ 12

Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo członka wspierającego ustaje:
  1. W przypadku śmierci członka Stowarzyszenia (osoba fizyczna) lub jego likwidacji (osoba prawna);
  2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi;
  3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za naruszenie Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;
  4. Od uchwały Zarządu w tej sprawie nie przysługuje odwołanie;

§13

Członek honorowy

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka wspierającego, jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§14

Składki

 1. Wpisowe płatne jednorazowo w wysokości, określonej przez Zarząd, odrębną uchwałą, płatne do 7 dni od daty wydanej decyzji, o przyjęciu w poczet członków.
 2. Składka członków zwyczajnych, określa Zarząd odrębną uchwałą, płatne do 30 dni od daty powiadomienia o przyjęciu w poczet członków, oraz na każdą kolejną rocznicę.
 3. Członkowie innej organizacji, (Spółdzielnia Energetyczna, Stowarzyszenie, Klaster Energetyczny itp.) wstępującej do stowarzyszenia są zwolnieni z opłaty wpisowego, a składki członkowskie opłaca w ich imieniu rodzima organizacja w ustalonej z Zarządem wysokości.
 4. Wysokość składek ustala Zarząd.
 5. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, wpisowe oraz wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.
 6. Wpisowe jest opłatą jednorazową (Inicjującą członkostwo), a składkę członkowską wnosi się raz w roku, w pełnej wysokości za cały rok obejmujący 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

§15

Władze Stowarzyszenia

 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich
  wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
  obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§16


Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. Z głosem stanowiącym – członkowie założyciele i członkowie zwyczajni;
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście;
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane, co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub listownie, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
  zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej wymagają
  bezwzględnej większości głosów członków obecnych na zebraniu przy obecności, co
  najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 6. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 7. Walne Zebranie Członków każdorazowo wybiera ze swego grona Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Sekretarza sporządzającego protokół.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. Uchwalanie zmian statutu;
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. Wybór i odwoływanie Skarbnika w głosowaniu tajnym;
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
  sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia;

 

§17

Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd składa się z 1-3 osób i spośród swojego grona wybiera Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 5. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. Realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. Sporządzanie planów pracy;
 4. Zlecanie opracowywania wniosków i innych dokumentów w celu uzyskania środków na realizację celów z programów pomocowych oraz przystępowanie do konkursów o dofinansowanie na działania statutowe;
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura Stowarzyszenia;
 7. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
 8. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
 9. Zgłoszenie rozpoczęcia lub zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w §20 oraz wykonywanie innych działań wymaganych przepisami;
 10. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 12. Przyjmowanie i wykluczanie członków;
 1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędne jest uczestniczenie przy podejmowaniu uchwał pełnego składu. Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest współudział
  dwóch członków Zarządu łącznie.
 6. Stosunek pracy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje i rozwiązuje upoważniony przez Walne Zebranie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a z innymi osobami zatrudnianymi w Stowarzyszeniu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 

§18


Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
  Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz
  Sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie działalności Zarządu;
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebranie Członków;
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
  zebrania Zarządu;
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 1. W przypadku zmniejszenia składu władz Stowarzyszenia podczas trwania ich kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych
  członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
  połowę składu organu.

§19

Majątek Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. Ze składek członkowskich;
 2. Darowizn, spadków, zapisów;
 3. Dotacji i ofiarności publicznej;
 4. Wpływów z działalności gospodarczej i statutowej;
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
  Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać pożyczek majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.
 4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 5. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
  szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
  działających łącznie.

 

§ 20

Działalność gospodarcza

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może zostać wypłacony bezpośrednio członkom Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może angażować się w działalność gospodarczą zgodną z realizacją działalności statutowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać do wykonania zadań i zleconych prac podmioty zewnętrzne lub zlecać odpłatnie wykonanie zadań członkom Stowarzyszenia.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, według klasyfikacji PKD może być:
 1. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 2. 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej;
 3. 35.14.Z - Handel energią elektryczną;
 4. 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 5. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych;
 6. 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 7. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 8. 58.13.Z – Wydawanie gazet;
 9. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 10. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 11. 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 12. 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
 13. 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
 14. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 15. 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;
 16. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 17. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 18. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 19. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 20. 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 21. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 22. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 23. 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 24. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 25. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 26. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 27. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 28. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
 29. 94.11.Z  –  Działalność  organizacji  komercyjnych  i  pracodawców;
 30. 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
 31. 94.99.Z  –  Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie indziej niesklasyfikowana;
 32. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 

 1. Jeżeli  podjęcie  lub  prowadzenie  działalności  gospodarczej w  zakresie  ustalonego wyżej przedmiotu działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia,  wymaga  uzyskania  zgody, zezwolenia lub koncesji,  rozpoczęcie lub  prowadzenie  takiej  działalności  nastąpi  po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§21

Zmiana Statutu.

 1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych przy obecności, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i zwykłą większością głosów w drugim terminie.

§21

Rozwiązanie stowarzyszenia

 

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i zwykłą większością głosów w drugim terminie.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza jej Zarząd a w przypadku, gdy jest to niemożliwe komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy z rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U 1989, nr 20, poz. 104.).
 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 6. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia zostanie powołana przez Walne Zebranie Członków, co najmniej dwuosobowa Komisja Likwidacyjna, która w szczególności powinna zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji, podając ten fakt do publicznej wiadomości, przeprowadzić proces likwidacji a po jego zakończeniu zgłosić wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie maja odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

§22


Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego uchwaleniu.

Podpisy członków założycieli.

 

 

 

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

KRS 0000658262

NIP 5472171415

 

ul. Chochołowska 28

43-300 Bielsko Biała

biuro@blekitnaatmosfera.pl

 

 

Wypełnij ankietę by otrzymać bezpłatny projekt zestawu PV.

Infolinia:  +48 333 003 353

 

 

 

 

© 2017 Copyright Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera