Regulamin

 

Programu ”Błękitna Atmosfera 2”

 

 

Zasady udziału.

I. Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem programu Błękitna Atmosfera jest Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera, z siedzibą w Bielsku Białej 43-300, ul. M. Michałowicza 46/2, Wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej VIII wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr. KRS 0000658262.
 2. Celem bezpośrednim programu „Błękitna Atmosfera 2” jest zwiększenie produkcji energii z źródeł odnawialnych, poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii opartych na mikro instalacjach fotowoltaicznych i Pompach Ciepła, zwanymi dalej instalacją OZE, a także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.
 3. Osoba biorąca udział w programie, wyraża zgodę na zastosowanie zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, będących członkami Stowarzyszenia Błękitna Atmosfera, lub przystępujących tylko do programu „Błękitna Atmosfera 2” zameldowanych na terenie województwa objętego programem.
 5. Zużywających, co najmniej 2 000 kWh energii elektrycznej rocznie.
 6. Podstawą udziału w projekcie jest:
  1. Złożenie poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej i deklaracji przystąpienia do programu „Błękitna Atmosfera 2”, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  2. Opłacenie kosztów uczestnictwa w projekcie.
  3. Uzyskanie pozytywnej opinii o możliwościach technicznych do zamontowania urządzeń OZE, po przeprowadzonym audycie technicznym.

 

II. Ogólne zasady montażu instalacji fotowoltaicznej

 

 1. Panele PV montowane będą wyłącznie na dachach budynków jednorodzinnych, mieszkalnych, lub na garażach, budynkach gospodarczych, na gruncie w odległości nieprzekraczającej 20 m od posesji, zlokalizowanych w obrębie województwa objętego programem OZE, do których uczestnik posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub wieczystego użytkowania.
 2. Minimalna moc instalacji wynosi 2 kWp. Maksymalna 40 kWp, dobrana optymalnie do zapotrzebowania na podstawie przedstawionych rachunków za energię elektryczną za ostatni rok rozliczeniowy, wpięta do sieci OSD.
 3. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na, i w nieruchomości uczestnika przez wykonawcę wybranego przez Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera.
 4. Przez minimalny okres trwałości projektu, (pięć lat po wykonaniu zadania) uczestnik nie zdemontuje, ani w znaczącym stopniu nie przebuduje instalacji Fotowoltaicznej, przekazanej w bezpłatne użytkowanie uczestnikowi projektu, a której jedynym właścicielem zostanie po zakończeniu trwałości projektu, i przekazaniu na podstawie protokołu w zamian za wpłacone udziały własne przy montażu.
 5. Każda instalacja zostanie oznaczona tablicą informacyjną o wymiarach 20 x 30 cm informującą o udziale w projekcie unijnym zgodnie z wytycznymi dla projektów współfinansowanych przez UE.
 6. Energia z instalacji PV może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, a ewentualna nadwyżka wprowadzana do sieci energetycznej, i rozliczana na zasadach określonych w Ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami.
 7. Instalacja OZE nie może służyć w celach zarobkowych a jedynie na pokrycie potrzeb własnych uczestnika.

 

III. Realizacja Projektu

 

 1. Realizację zadania planuje się na lata 2018 - 2019. Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego.
 2. Realizacja Projektu polegającego na montażu instalacji PV jest przewidywana na okres do 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej transzy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. Realizacja Projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.
 3. W razie nie przyznania dofinansowania w danym naborze, wniosek automatycznie składany jest do kolejnego ogłoszonego naboru wniosków.
 4. Łączna moc instalacji PV, których dotyczy wniosek projektowy składany do Operatora Projektu nie może przekroczyć 2 MW.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie przed zamontowaniem, na wolne miejsce zostanie dobrana osoba z listy rezerwowej, po wykonaniu instalacji nie ma możliwości rezygnacji z udziału w projekcie, bez poniesienia konsekwencji w postaci naliczenia opłaty dodatkowej stanowiącej różnicę pomiędzy wpłaconą kwotą, a ceną rynkową zestawu.
 6. Ankiety będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymagań formalnych i możliwości technicznych wykonania instalacji po zaakceptowaniu przekazane do wykonania dokumentacji technicznej i wpisane do ogólnego wniosku dotacyjnego.
 7. Przed złożeniem przez Stowarzyszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosku projektowego, właściciel budynku zobowiązany jest podpisać deklarację przystąpienia do projektu oraz oświadczenie właściciela nieruchomości. W przypadku kilku właścicieli, każdy z nich podpisuje osobno, Oświadczenie wyrażające zgodę na instalację.
 8. Po uzyskaniu przez Stowarzyszenie dofinansowania Projektu OZE, sporządzony zostanie harmonogram montaży i ustalona data wpłaty udziału własnego partnera, kolejność montaży ustalana będzie na podstawie chronologii wpłat, oraz ustaleń z partnerem, wysokość wpłat i terminy montaży ustalone będą w aneksie do umowy.

 

IV. Wysokość dofinansowania w ramach Projektu

 

 1. Poziom dofinansowania projektu OZE „Błękitna Atmosfera 2” wynosi 85% kosztów kwalifikowanych netto, (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie), wyliczonych szacunkowo dla każdego zestawu indywidualnie, oraz po przeprowadzeniu procedury przetargowej na dostarczenie sprzętu i wykonanie montażu.
 2. Kwota wpisowego, pokrywa koszt przygotowania indywidualnego projektu technicznego oraz koszt napisania wniosku o dotację, koszty administracyjne, w razie rezygnacji z uczestnictwa nie podlega zwrotowi.
 3. Jednak, jeżeli partner chcący zrezygnować z uczestnictwa, zarekomenduje na swoje miejsce inną osobę, która przystąpi do projektu, wtedy otrzyma zwrot wpisowego z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 250 zł.

 

V. Zmiany w regulaminie

 

 1. Przedstawione warunki mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa, zmian wprowadzonych po dniu opublikowania niniejszego regulaminu, za co Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Zasady projektu „Błękitna Atmosfera 2” określa tylko i wyłącznie niniejszy regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe, prezentacje multimedialne, strony internetowe, informacje telefoniczne, spotkania informacyjne, mają jedynie charakter promocyjny, reklamowy i informacyjny.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

KRS 0000658262

NIP 5472171415

 

ul. Chochołowska 28

43-300 Bielsko Biała

biuro@blekitnaatmosfera.pl

 

 

Infolinia:  +48 333 003 353

 

 

 

 

© 2017 Copyright Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera