25 March 2017

Do konsultacji trafił Projekt Programu współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017–2018”  ma on umożliwić aktywny udział zainteresowanym organizacjom pozarządowym w wypracowywaniu wspólnych rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii.


 

Ministerstwo Energii przygotowało program współpracy i z organizacjami pozarządowymi, który zachęca do zgłaszania uwag do tego programu ustalając termin nadsyłania uwag do 20 kwietnia 2017 r

Program ten ma umożliwić aktywny udział organizacjom pozarządowym w wypracowywaniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii.

 

Podstawowym założeniem Programu jest uznanie, że współpraca Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi (m.in. w procesie tworzenia aktów normatywnych, kształtowania polityk publicznych w obszarze energii oraz gospodarki złożami kopalin), przy wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy obu stron, w efekcie przyczyni się do osiągania lepszych rozwiązań.

 

Minister Energii opracował dwuletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 (zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi) ww. ustawy. Jest to pierwszy tego typu Program przygotowany w Ministerstwie Energii.

 

Głównym celem programu jest stworzenie ram współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi, umożliwiając aktywny udział tych organizacji w tworzeniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii, Takich jak:

  • identyfikacja obszarów współpracy z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron

  • wzmocnienie aktywności społecznej w realizację zadań publicznych, pozostających we właściwości Ministra Energii,

  • opracowanie przejrzystego modelu współpracy Ministra Energii Ministerstwa Energii z organizacjami pozarządowymi.

 

Współpraca Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi odbywać się ma na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Współpraca pozafinansowa, ma polegać na:

wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, poprzedzonym wypracowaniem skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy Ministerstwem Energii a organizacjami pozarządowymi;

wspieraniu przedsięwzięć aranżowanych przez organizacje pozarządowe, bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez ministerstwo i o zasięgu co najmniej wojewódzkim, poprzez ich obejmowanie patronatem honorowym Ministra Energii;  utworzeniu i prowadzeniu bazy danych o organizacjach pozarządowych, współpracujących z ministerstwem, realizujących zadania publiczne;

konsultowaniu projektów polityk z organizacjami pozarządowymi;

konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, dotyczących sfery zadań publicznych, opracowywanych w Ministerstwie Energii;

zapraszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w tworzonych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym;

organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów.

 

Współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, głównie w następujących formach:

  • powierzanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich wykonania;

  • wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich wykonania.

Wszelkie uwagi i propozycje zapisów do programu należy przesyłać do 20 kwietnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:

E-mail: organizacje.pozarzadowe@me.gov.pl

Adres: Ministerstwo Energii
Departament Innowacji i Rozwoju Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

 

Autor: WS

 MINISTER ENERGII WYRAŻA CHĘĆ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

KRS 0000658262

NIP 5472171415

 

od 16.11.2018 nastąpiła zmiana w adresie

 

ul. Chochołowska 28

43-300 Bielsko Biała

biuro@blekitnaatmosfera.pl

p. Iza +48 517 011 547

 

Wypełnij ankietę by otrzymać bezpłatny projekt zestawu PV.

Infolinia: + 48 508 600 606

 

Śląskie +48 33 300 33 53

Małopolska +48 12 311 00 40

 

Kom +48 517 011 547

pow. Bielski +48 510 662 001

pow. Rybnicki  +48 508 697 558

pow. Zawiercie +48 798 779 116

pow. Gliwicki  +48 508 775 755

© 2017 Copyright Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera